Tedarikçi Beyanları

Önceki yazılarımda Menşe Kümülasyonlarını ve bu kümülasyonların uygulandığı EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerine göz atmış idik. Bu iki belgeye konu eşyanın Avrupa Birliği (AB) menşeli olması halinde eşyanın menşeinin ispatında tarafların ikna olması amacıyla, sevk eden ülkenin, bu eşyayı nereden temin ettiğini bilerek belirlediğini, gerektiğinde bunu ispat edebileceği yolunda beyanda bulunması istenir. Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik ile usul esasları belirlenen Tedarikçi Beyanları iki şekilde kullanılır. Bir tek sevkiyat için olan ve bir takvim yılı için kullanılan iki tür Tedarikçi Beyanının da kullanım amacı aynı, geçerlik süreleri farklıdır.

“Tedarikçi”ne demektir önce onu inceleyelim:

Ticarete konu olan eşyayı AB ya da Türkiye'de üreten veya AB ya da Türkiye'deki alıcıya tedarik eden “satıcı”yı ifade ettiğine göre tedarikçinin üretici de olabileceğini ya da eşyayı temin/tedarik edip sevk eden de olabileceğini görüyoruz. Bu beyan sayesinde eşyanın tercihli menşe kurallarını sağladığını, beyan sahibi olarak tedarikçinin bu beyanı destekleyici her türlü bilgi/belge/kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu taraflar da anlamış olur. Bu itibarla eşyanın tercihli menşeinin ispatı için Tedarikçi Beyanı önemli bir enstrümandır diyebiliriz.

Tedarikçi Beyanı için özetle şu tanımı verebiliriz: EUR 1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesinde ya da (gelecek yazımda inceleyeceğimiz) Fatura Beyanlarına destekleyici olmak üzere üst paragrafta tanımını verdiğim “tedarikçi” tarafından düzenlenen, yazılı “menşe” beyanıdır diyebiliriz. Eğer üzerinde “Uzun Dönem” ibaresi yok ise tek bir sevkiyat için geçerli olacak demektir.

Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı dediğimiz türü ise, beyan tarihinden itibaren bir takvim yılı sonuna dek tedarikçi tarafından belirli bir müşteriye, tercihli menşe statüsünün aynı kalacağı beklenen bir eşya tedarik edildiğinde, belirlenen bu dönem içinde aynı eşyadan yapılacak bir dizi sevkiyatı kapsayan tek bir tedarikçi beyanını açıklar. Örneğin, 01 Temmuz 2017 tarihinde düzenlemiş ise 01 Temmuz 2018 tarihine kadar olan aynı ürünün o tedarikçiden tedarik edildiğini gösterecektir.

Tedarikçi Beyanının doğruluğundan kuşku duyulması halinde bu defa gümrük idarelerince düzenlenen INF 4 Bilgi Formunun ibrazının istendiği yolundaki talebini ithalatçıdan alırsınız. INF 4 Bilgi Formu ile Tedarikçi Beyanının gerçekliğinin kontrolü Çıkış Gümrük İdaresinin incelemesi sonucunda kesinleştirilmiş olacaktır. Böylece eşyanın menşeinin kontrolü yapılmış olacaktır.

Gelecek sayıda Fatura Beyanları başlıklı yazımda buluşmak dileğiyle bol ihracatlar dilerim…

TERCİHLİ MENŞE STATÜSÜNE SAHİP ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEDARİKÇİ BEYANI  

Aşağıda imzası bulunan ben, faturada belirtilen........(1) tanımlı eşyanın

................(2)' de üretildiğini ve

..............(3)

.............. ile tercihli ticareti düzenleyen menşe kurallarına uygunluğunu beyan ederim.

İstenildiğinde, gümrük idaresine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

...............(4)                                     ...................(5)

                                                       ...................(6)

 

I, the undersigned. Declare that the goods listed in this invoice ........(1)  Were produced in ................(2) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with

..............(3)

..............

I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.

 

...............(4)                                                ...................(5)

                                                                ..................(6)

 

Not: Aşağıdaki dipnotlara uygun olarak doldurulan kutu içerisindeki metin, tedarikçi beyanını oluşturur. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez.

1- Faturada yer  alan eşyanın sadece bir kısmı söz konusu ise, bunlar açıkça gösterilmeli veya işaretlenmelidir. Beyandaki gösterim şu şekilde yapılmalıdır. "Faturada gösterilen ve......ile işaretlenen,....................[eşya tanımı],........[Ülke]'de üretilmiştir" Fatura veya ekleri dışında bir belge kullanılırsa, "fatura" kelimesi yerine ilgili belgenin adı belirtilir.  2- Türkiye, Topluluk, Topluluk üyesi ülkeler veya Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi'ne dahil diğer ülkeler. Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi'ne dahil diğer ülkelerde düzenlenmişse menşe ispat belgesini elinde bulunduran gümrük idaresi, idarenin referans numarası ve mümkünse gümrük beyannamesi numarası belirtilir. 3- İlgili ülke veya ülkeler   4- Tarih ve yer   5- İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu  6- İmza

_________________________________________________________________________________________________

            

      TERCİHLİ MENŞE STATÜSÜNE SAHİP EŞYAYA İLİŞKİN UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI

Aşağıda imzası bulunan ben,

................(1)                                       .................(2)

................                                          ..................                      

tanımlı eşyanın,.........'e (3) düzenli tedarik edildiğini, ........(4)' de üretildiğini ve ................(5)  ile tercihli ticareti  düzenleyen  menşe kuralına uyduğunu beyan ederim.

Bu beyan,...........'den ................'e (6)  kadar, bu eşyanın tüm sevkiyatı için geçerlidir. Bu beyanın geçerliliği süresi içinde dahi sona erdiğinde ......(3)' e derhal bilgi vermeyi ve istenildiğinde, bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları gümrük idaresine sağlamayı taahhüt ederim.

.....................(7)                                    ......................(8)

                                                           ......................(9)

 

I, the undersigned declare that the goods described below:

................(1)                    ..................(2)

................                       .................

which are regularly supplied to,.........(3)  were produced in, .........(4) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with ................(5)

This declaration is valid for all further shipments of these products dispatched from,...........to ................(6)

I undertake to inform.......(3) immediately if this declaration is no longer valid

I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.

.....................(7)                                ......................(8)                       

                                                       ......................(9)

Not: Aşağıdaki dipnotlara uygun olarak doldurulan kutu içerisindeki metin, tedarikçi beyanını olşturur. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez.

1- Tanım

2- Faturalarda kullanıldığı şekliyle ticari açıklamalar, (örn. Model no)

3- Tedarik konusu eşyanın gönderildiği firma adı

4- Türkiye, Topluluk, Topluluk üyesi ülkeler veya Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi'ne dahil diğer ülkeler.

5- İlgili ortak ülke veya ülkeler. 6- Tarihler gösterilir. Süre, Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca 1 yılı aşamaz.

7- Yer ve tarih  8- İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu, firma ad ve adresi.  9- İmza

CANLI DESTEK