Fatura beyanları

“İŞBU BELGE (Gümrük Onay No…..*) KAPSAMINDAKİ MADDELERİN İHRACATÇISI, AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKCE, BU MADDELERİN (…….**) TERCİHLİ MENŞELİ MADDELER OLDUĞUNU BEYAN EDER.

………………….. (Yer ve Tarih) …………………. (İmza)

İşte bu cümleyi, faturasının üzerine yazan ihracatçımız, ithalatçısının sanki EUR.1 Dolaşım Belgesi göndermiş gibi Gümrük Vergisi indiriminden/muafiyetinden yararlanmasını sağlayacaktır. İşte bu cümlenin adı EUR.1 Fatura Beyanı'dır. Bu cümle ile yapılan ihracat, Onaylanmış İhracatçı tarafından yapılıyor ise Onaylanmış Kişiye verilen yetki numarası (*) dipnotu ile verilen ilk parantezin içine yazılacak olup, Onaylanmış Kişi olmadığında ise bu parantez ihmal edilecektir. (………**) dipnotu ile boş bırakılan alana ise ürünlerin menşei ülke/ülkeler yazılacaktır.

“İŞBU BELGE (Gümrük Onay No….*) KAPSAMINDAKİ MADDELERİN İHRACATÇISI AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKCE, BU MADDELERİN ………… MENŞELİ VE TERCİHLİ (**) MADDELER OLDUĞUNU BEYAN EDER.

Kümülasyon uygulandı …………ile (ülke/ülkeler adları)

Kümülasyon uygulanmadı (***)

……………………. (Yer ve Tarih) ……………………. (İmza)

Bu beyan, yine faturasının üzerine ihracatçının yazacağı, ithalatçısının da sanki EUR-MED Dolaşım

Belgesi göndermiş gibi Gümrük Vergisi indiriminden/muafiyetinden yarar sağlayacağı EUR-MED Fatura Beyanı

cümlesidir. Her iki dipnot da EUR.1 Fatura Beyanı dipnotları gibidir. (*) ve (**) (***) dipnotu ile ise ürünün bünyesinde kullanılan ithal girdinin Menşe Kümülasyonları çerçevesinde kümülasyonun uygulanıp uygulanmadığını soran satırlardır. Her iki tür Fatura Beyanı da eşyanın gideceği ülkenin resmi dilinde olmak üzere Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik eki IV-a ve IV-b listeleri ile verilmiştir. İhracatçı tarafından bu beyanlar fatura üzerinde yazılabileceği gibi, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde de belirtilebilir. İlgili ürünlerin teşhis edilmesini mümkün kılmaya yardımcı olan bu beyanlar, ihracat sırasında hazırlanabildiği gibi sonradan da düzenlenebilecektir. (İthalat tarihinden itibaren iki yıl içinde de bu beyanlar yapılabilir.) Fatura Beyanları, el yazısı ile yapılabilir. El yazısı kullanıldığında mürekkep ve matbaa harfleri tercih edilmelidir. Beyanı yapan firmanın kaşesi, imzası ihmal edilmez. EUR.1 Fatura Beyanı veya EURMED Fatura Beyanı bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya 6.000 Euroyu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan oluşan bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir. Bu kolay belgeleri/beyanları tanıttıktan sonra gelecek yazımda Menşe Şahadetnamesi ile sizleri tanıştırmak üzere bol ihracatlı günler dilerim.

CANLI DESTEK