İhracatçı Eğilim Anketi 2012 4. Çeyrek sonuçları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 3 ayda bir düzenlediği ve ihracatın seyri hakkında önemli bilgiler içeren İhracatçı Eğilim Anketi'nin 2012 4. Çeyrek sonuçları açıklandı. Buna göre 2012 yılında en önemli sorunları girdi maliyetleri artışı ve karlılığın azalması olarak bildiren ihracatçılar, buna rağmen söz konusu dönemde ihracatlarını artırmayı başardıklarını dile getirdiler.

Türkiye İhracatçılar Meclisi adına yürütülen İhracatçı Eğilim Araştırması'nın 2012 yılının 4'üncü çeyrek bulgularını içeren 12'nci Fazı 7 Ocak - 6 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Periyodik çalışmanın bu aşamasına, 505 ihracatçı şirketin üst/orta düzey yöneticileri katıldı.

GİRDİ MALİYETLERİ ARTTI

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan sonuçlara göre söz konusu dönem içerisinde maliyet kalemleri açısından geçen yılın aynı dönemine göre girdi maliyetlerinin arttığını belirten ihracatçı firmaların oranı %61,8 oldu. Buna mukabil, firmaların %45,5'i ihracat, %39,2'si üretimlerinin geçen senenin aynı dönemine kıyasla arttığını belirtti. Ancak ihracatçıların %47,5'i 2012 yılının 4'üncü çeyreğinde genel kârlılık ve ihracatta kârlılık düzeylerinin azaldığını ifade etti.

İhracatçıların 2013 yılının ilk çeyreğinden beklentileri sorgulandığında girdi maliyetlerinin artacağı beklentisinde olan ihracatçıların oranı %50,4 iken, üretim ve ihracatlarının artacağını belirtenlerin oranı ise sırasıyla %35,3 ve %38,6 olarak hesaplandı.

İhracatçıların yarısından fazlası, genel kârlılık ve ihracatta kârlılık düzeylerinde herhangi bir değişim öngörmüyor.

İhracatçı firmaların %64,2'si üretimde kullandıkları hammaddeleri yurtiçinden temin ettiklerini belirtirken söz konusu oran, 2012'nin 4'üncü çeyreğinde ilk 500 ihracatçı listesinde %57,2'ye düştü. Bu bağlamda, hammadde orijinleri açısından yurtiçi yoğun sektörler olarak toprak ürünleri ve madencilik %84,4, bitkisel ürünler %82,2, hububat bakliyat ve ürünleri %70 belirginleşirken, yurtdışı yoğun sektör olarak %51,7'lik eğilimle kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ön plana çıktı.

İHRACATÇILAR YENİ PAZARLARA GİRİYOR

İhracatçı firmaların %34'ü 2012'nin 4'üncü çeyreğinde ihracatta yeni pazarlara girebildiklerini ifade etti. İhracatta yeni pazarlara girebilme oranları yıllar itibarıyla karşılaştırıldıklarında, 2012'de bir önceki yıldan %3,1 artışla %33,6'lık orana erişti.

Anket sonucu ortaya çıkan bulgular şöyle devam etti:

2013 yılının ilk çeyreğinde ilk kez erişilmesi planlanan ilk 5 ülke Rusya (%16,4), ABD (%10,3), Çin (%10.1), Irak (%9,3) ve Almanya (%8,3) olarak sıralanmaktadır. İhracatçıların %21,4'ü ise 2013'ün ilk çeyreğinde bu anlamda herhangi bir atılım planlamadıklarını belirtmektedir.

İhracatçıların 2012'nin son çeyrek performansları, bir kez de mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabilmiş olmaları ile ölçümlenmiştir. İhracatçı firmaların %62,4'ü mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldıklarını söylemektedir. Aynı oran, ikinci 500 listesine dâhil olan firmalar nezdinde yükselmektedir. Ancak yine aynı dönemde ihracatta müşteri kaybedilen pazar olduğunu belirten ihracatçıların oranı %32,7'dir. Tamamen kaybedilen pazar olduğunu ifade eden ihracatçılar ise genel yapının içerisinde %8,3 oranında temsil edilmektedir.

2012'nin son çeyreğinde ihracatçılar gelirlerinin %60,7'sini ihracattan elde etmektedir. Cirolarında iç piyasa satışlarının oranının en yüksek olduğu sektörler olarak ağaç-orman ürünleriyle kimyevi maddeler sektörleri ön plana çıkmaktadır. Aynı dönem içerisinde ihracat pazarlamasında 2 ana sorun belirginleşmektedir. Bu sorunlar, rekabetçi fiyat sunamama (%58,8) ve hedef ülkelerdeki ekonomik koşullardır (%51,3).

FİNANSMAN İHTİYACI ARTIYOR

İhracatçıların %39,4'ü Ekim-Aralık 2012 döneminde dış finansman talepleri olduğunu belirtmektedir. Dış finansman talebinin 2012 yılından itibaren yükseliş trendinde olduğu görülmektedir. 2010'daki %30'luk talep oranı, 2011'de %36,6'ya, 2012'de ise %40,4'e yükselmektedir.

Firmalar dış finansman ihtiyaçlarını yoğunlukla özel bankalardan karşılamaktadır (%81,4). İkinci sırada Eximbank (%56,8) tercih edilmektedir. İlk 500 ihracatçı firma nezdinde özel bankalar ve kamu bankaları ön plana çıkarken, ikinci 500 firma arasında Eximbank ve ‘leasing' alternatifleri tercih edilmektedir. Öte yandan firmaların %44,2'si Ocak-Mart 2013'te dış finansman taleplerinin olacağını dile getirmektedir.

Döviz kuru risklerinden korunmak amacı ile herhangi bir araç kullanmadıklarını belirten firmaların oranı %57,2'dir. En sık tercih edilen enstrüman ‘forward' tekniğidir (%29,3).

İHRACATÇILAR YENİ İSTİHDAM YARATACAK

2012 yılı 4'üncü çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 166 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde ilk 500 kategorisinde yer alan firmalarda mavi yakalılardaki hareketlilikten kaynaklanan çalışan sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Mavi yakalıların sayısı 233'ten 328'e yükselmiştir.

2013 yılının ilk çeyreğinde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaların %29,9'u beyaz yakalı, %32,1'i ise mavi yakalı çalışan istihdam etmeyi planladıklarını söylemektedir. Bu bilgilerden hareketle firmaların 2013 yılı içerisinde ortalama (mutlak) 8 yeni çalışan istihdam edecekleri hesaplanmaktadır.

İhracatçı firmaların %44,2'si 2012'nin son çeyreğinde yurtiçinde yatırım yapmadıklarını söylemektedir. Aynı dönemde yurtdışında yatırım yapmamış olma eğilimi %77,6'ya yükselmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen yatırım hamlelerinde modernizasyon ve kapasite artırımı ilk iki sırada yer almaktadır.

Yılın ilk çeyreği olan Ocak-Mart 2013 dönemi de planlanan yatırımlar açısından 2012'nin son çeyreği ile paralellik göstermektedir.

İHRACATÇILAR YÜKSEK BÜYÜME BEKLİYOR

Araştırmada, ihracatçıların piyasa beklentileri sorgulanmıştır. Firmaların Ocak-Mart 2013 dönemi USD / TL kur tahmini 1,79 iken, yılsonunda kurun 1,84 olacağı beklenmektedir. Enflasyon beklentisi %7,37, büyüme beklentisi ise %6,29 olarak hesaplanmaktadır. Bu bağlamda, ihracatçılarımızın yüksek oranda büyüme beklentisi içinde olduklarını söyleyebiliriz.

İhracatçılar genelinde 2013 yılının kendi sektörleri ve Türkiye açısından durağan geçeceklerini öngörmektedirler. Ancak ihracatçıların yaklaşık %40'ı 2013'ün olumlu bir yıl olacağı ümidini taşımaktadırlar. Avrupa ve dünya ekonomileri açısından genel görünümün durağan olacağı görüşü hâkimdir.

İhracatçıların TİM ve İhracatçı Birlikleri'nden öncelikli beklentileri yurtdışı pazarlar hakkında bilgi (%65,1), bürokratik sorunların çözümü (%54,1), tanıtım ve fuarlar hakkında destek (%50,5) ve ihracatçıların finansman sorunlarına çözüm önerileridir (%50,5).

İhracatçılar %12,3 oranında 6-8 Aralık 2012'de düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'na katıldıklarını söylemektedir. İnovasyon Haftası'na katılan ihracatçıların yaklaşık %92'si etkinliği başarılı bulduklarını ifade etmektedir. Etkinliğin beğenilen yönleri olarak; konusunda uzman kişilerin konuşmaları (%24,6), farklı sektörlerden farklı düşüncelerin bir arada olmaları (%10,5) ve organizasyon başarısı (%10,5) belirginleşmektedir.

İHRACATÇI EĞİLİM ANKETİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI DESTEK