Eximbank İhracat Kredileri

        EXİMBANK İHRACAT KREDİLERİ      

Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara, kısa vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır.

Kısa vadeli ihracat kredileri:

 1. Reeskont Kredisi (RK) 
 2. Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) 
 3. İhracata Hazırlık Kredileri (İHK) 
 4. Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi (DTŞ) 
 5. KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri 
 6. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK) 

Eximbank tarafından ihracatçı firmalara tahsis edilmek üzere orta vadeli ve uzun vadeli ihracat kredileri düzenlenmektedir.

Orta ve uzun vadeli ihracat kredileri:

 1. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi 
 2. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi 
 3. Marka Kredisi 
 4. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi 
 5. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
 6. Özellikli İhracat Kredisi
 7. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

 

A-  KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 

REESKONT KREDİSİ (RK)

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası işbirliğiyle, kullandırılan Eximbank kredisidir.

Türkiye'de ve Türkiye'de kurulmuş serbest bölgelerde mukim firmalara açık olan ve kredi taleplerinin beklenmeksizin süratle karşılandığı Reeskont Kredisinden gerekli şartları sağlayan tüm ihracatçı firmalar yaralanabilmektedir.

Kredinin azami vadesi 240 gündür, ancak 120 günlük kısmı Eximbank kaynaklarından karşılanacak şekilde, 50 milyon ABD Doları'na kadar, 360 gün vadeli Reeskont Döviz Kredisi kullandırım imkanı getirilmiştir. İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar için 100.000 ABD Doları'dır.

Uygulama esasları ve detaylı bilgi için:

SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ (SÖİK)

Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredileri gerekli şartları sağlayan şu firmalar için uygundur:

 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri hariç Türkiye'de, KKTC'de veya Türkiye'de kurulu Serbest Bölgelerde mukim imalatçı-ihracatçı, ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar,
 • Turizm faaliyeti gerçekleştiren turizm müesseseleri ve seyahat acenteleri,
 • Uluslararası taşımacılık yapan firmalar,
 • Yurt içinde, bedeli döviz olarak tahsil edilmek üzere yabancılara sağlık hizmeti sağlayan firmalar,
 • Yurt dışına yönelik iş yapan müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik firmaları,
 • Yurt dışına yönelik gemi bakım ve onarımı gerçekleştiren firmalar,
 • Yurt dışına yönelik yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışı yapan firmalar.

Bu krediyle, krediye aracılık eden bankalara Türk Eximbank tarafından limit tahsis edilir. Bu limit kapsamında firma limiti 25 Milyon ABD Doları'dır.

İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ (İHK)

Eximbank İhracata Hazırlık Kredilerinden (İHK), Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç;

 • İmalatçı ihracatçılar,
 • İhracatçılar,
 • İhracata yönelik mal üreten imalatçılar, faydalanabilmektedir.

Kredi limiti, döviz ve Türk Lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 25 milyon ABD Doları'dır.

Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank'a doğrudan başvururlar.

DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ İHRACAT KREDİSİ (DTŞ)

İhracatçılarımızın Eximbank'tan direkt olarak kredi kullanmalarına imkan sağlayan Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli İhracat Kredisi ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)'nin ihracata hazırlık dönemi finansman ihtiyaçlarının uygun vade ve maliyet ile karşılanması, böylece ihracat performanslarının artışının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Kredi, Türk Lirası ve döviz cinsinden, Türk Eximbank Genel Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesi tarafından doğrudan kullandırılmaktadır.

Kredi limiti, Eximbank tarafından firma bazında düzenlenmektedir.

KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ

Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) tanımına giren firmaların faydalanması için hazırlanan Eximbank kredisidir. Kobi İhracata Hazırlık Kredileri; imalatçı-ihracatçı, ihracatçı ve ihracata yönelik mal üreten imalatçı firmalar için hazırlanmıştır.

Firma limiti, döviz ve Türk Lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 5 milyon ABD Doları'dır.

Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank'a doğrudan başvururlar.

SEVK SONRASI REESKONT KREDİSİ (SSRK)

Eximbank tarafından Sevk Sonrası Reeskont Kredisi ile ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçı ve imalatçı-ihracatçılara ülke riskinden arındırılmış olarak yeni ve hedef pazarlara yönelmeleri ve bu pazarlarda vadeli satış imkanları ile rekabet şanslarının artırılması amacına yönelik olarak kısa vadeli ve sevk sonrası finansman desteği sağlanmaktadır.

Bu kredi ile vadeli ihracat alacaklarını temlik almak suretiyle kredilendirilmektedir. Ayrıca, vadeli, herhangi bir ödeme aracına bağlanmamış, akreditif, mal mukabili veya vesaik mukabili ihracat alacakları kredilendirilebilmektedir.

 

B-  ORTA VE UZUN VADELİ İHRACAT KREDİLERİ

 

İHRACATA YÖNELİK İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi ile Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Krediden ihracatçı, imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilmektedir.

Bu program kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 50.000.000-ABD Doları olup, kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilmektedir.

 • Vade ve faiz oranları için Eximbank ilgili birimi ile iletişime geçilir.

İHRACATA YÖNELİK YATIRIM KREDİSİ

Bu kredi ile Türk ürünlerinin ihracatına yönelik olarak mal üreten imalatçıların, imalatçı-ihracatçıların, makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Bu krediden imalatçı-ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten imalatçı vasfına haiz Türkiye'de yerleşik firmalar yararlanabilmektedir.

Bu program kapsamında uygun bulunan makine, teçhizat ve diğer yatırım unsurları harcama belgeleri karşılığında finanse edilmektedir. Kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 50.000.000-ABD Doları olup, kredi Euro veya TL olarak da kullanılabilmektedir.

 • Vade ve faiz oranları için ilgili birim ile iletişime geçilir.

MARKA KREDİSİ

Eximbank Marka Kredisi, Türkiye'de yerleşik firmaların yurt dışında yerleşik marka alımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmaktadır.

Kredi, Eximbank tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Yurt dışında Türk malı/markası imajının geliştirilmesi ile moda yaratmaya veya Türk markası imajını yerleştirmeye yönelik yurt dışına açılma ve yerleşme faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, yurt dışında yerleşik marka alımlarının finansmanı amacıyla sözleşmelere dayalı olarak tahsis edilmektedir.

Marka Kredisi Programı kapsamında firma için tanımlanmış bir üst limit bulunmamakta olup, firmaya kullandırılacak kredi tutarı, markalaşmaya yönelik yapılmış harcamalar ve satın alımlara yönelik sözleşme tutarları dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

AVRUPA YATIRIM BANKASI (AYB) KREDİSİ

*Güncel Durum: Yoğun başvuru nedeni ile yeni başvuru kabul edilememektedir.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde; sanayi, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri yatırım projeleri (yeni yatırım, tevsi ve modernizasyon)ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır.

Kredi, harcama belgeleri karşılığında; İhracatın / döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı, İhracat amaçlı yatırımlar için yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek makine harcamaları için kullandırılmaktadır.

Program kapsamında tutarı 25 milyon Euro'yu geçmeyen projeler kredilendirilmektedir. Firma limiti ise 12.5 milyon Euro'dur.

YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi ile ihracatta kalıcı pazarlar edinilmesi ve net döviz girdisinin artırılmasını teminen, Türk firmalarının değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamaları finanse edilmektedir.

Bu kredi programı kapsamında kredilendirilecek işlemler için esas alınacak firma limiti azami 25.000.000-ABD Doları olup, kredi ABD Doları, Euro veya TL olarak da kullanılabilir.

ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ

Özellikli İhracat Kredisi Programı kapsamında, Türkiye'de yerleşik ihracata yönelik mal üreten firmaların Türk Eximbank'ın mevcut kredi programları çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Bankamızca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkanı sağlanmaktadır.

Kredi, ihraç edilecek malın üretim süreci ya da satış koşulları nedeniyle 12 aydan uzun vadeli finansman ihtiyacı bulunan firmalar ile yeni pazarlara yeni ürün ihracı gibi özellik arz eden ihracat projelerine destek sağlamak amacıyla, proje bazında belirlenen koşullarla kullandırılmaktadır.

 

GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI 

Bu kredi ile gemi inşa/ihraç edecek Türk firmalarının gemi inşa aşamasındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması, rekabet güçlerinin desteklenmesi, yurtdışındaki müşterileri ve kreditör kuruluşlar nezdindeki kredibilitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Krediye konu olan gemi projesi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan ve Türkiye'de yerleşik, gemi inşa ve/veya ihracında deneyim sahibi olan firmalara yöneliktir.

 

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ!

PAYLAŞ