TİM ve Birlikler Tarafından Düzenlenen Dolaşım Menşe Ispat Belgeleri

TİM VE BİRLİKLER TARAFINDAN DÜZENLENEN DOLAŞIM VE MENŞE İSPAT BELGELERİ

 Menşe Şahadetnamesi

İhraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya olduğunu, o ülke menşeli olduğunu gösteren belgedir. Diğer taraftan üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya olduğunda ise tek bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenir.

Menşe Şahadetnamesi, ihracatçı ya da kanuni temsilcisi tarafından, belgenin ekindeki Başvuru Formu kaşelenip imzalanır. Daha sonra beyan edilen ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri ile birlikte İhracatçı Birliğine sunulur. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra İhracatçı Birliği yetkilisince onay işlemi tamamlanır.

A.TR Dolaşım Belgesi

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) uyarınca düzenlenen belgedir.          

Tümüyle Türkiye veya AB'de elde edilmiş ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup, Türkiye ya da AB'de ithal işlemleri tamamlanmış eşya için düzenlenir. Söz konusu belge, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan Serbest Dolaşımdaki sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri için geçerlidir.

A.TR Dolaşım Belgesi, ihracatçı veya kanuni temsilcisi tarafından belgenin arka sayfasında yazılı olan kurallara uygun olarak elektronik ortamda doldurulur. İhraç konusu eşyanın Türkiye' de serbest dolaşım halinde olduğunu tevsik edici tüm bilgi ve belgeler ile sisteme yüklenir. Boş belge hangi İhracatçı Birliğinden satın alındıysa, onay için elektronik sistem üzerinden o Birliğe yönlendirilir. Daha sonra Birlik personeli tarafından kontrol edilerek onaylanan belge, vize işlemi için gümrük idaresine gönderilir.

EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgeleri

EUR.1 Dolaşım Belgesi, Türkiye'den Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere yönelik ihracatta, Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri Listesi (AKÇT) kapsamındaki eşyanın ihracatında anlaşma hükümlerindeki menşe, kümülasyon gibi esaslara uygun olarak gönderilmesini sağlamak üzere düzenlenen belgedir.

EUR-MED Dolaşım Belgesi ise Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ve PAAMK Menşe Kümülasyon sistemine üye ülkelere Avrupa Birliği menşeli eşyanın gönderilmesi halinde veya gönderildiği ülkede tamamlanmak üzere ihraç edilen ham ya da yarı mamul eşyanın ihracı söz konusu olduğu durumlarda düzenlenen bir belgedir.

EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgeleri, ihracatçı veya kanuni temsilcisi tarafından belgenin arka sayfasında yazılı olan kurallara uygun olarak elektronik ortamda doldurulur. İhraç konusu eşyanın menşei olan ülkeyi tevsik edici tüm bilgi ve belgeler ile sisteme yüklenir. Boş belge hangi İhracatçı Birliğinden satın alındıysa, onay için elektronik sistem üzerinden o Birliğe yönlendirilir. Daha sonra Birlik personeli tarafından kontrol edilerek onaylanan belge, vize işlemi için gümrük idaresine gönderilir.

İran Menşe İspat Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere düzenlenen belgedir.

İran Menşe İspat Belgesi, ihracatçı veya kanuni temsilcisi tarafından belgenin arka sayfasında yazılı olan kurallara uygun olarak elektronik ortamda doldurulur. İhraç konusu eşyanın menşei olan ülkeyi tevsik edici tüm bilgi ve belgeler ile sisteme yüklenir. Boş belge hangi İhracatçı Birliğinden satın alındıysa, onay için elektronik sistem üzerinden o Birliğe yönlendirilir. Daha sonra Birlik personeli tarafından kontrol edilerek onaylanan belge, vize işlemi için gümrük idaresine gönderilir.

Malezya Menşe Belgesi

Türkiye Cumhuriyeti ve Malezya arasında yapılacak ticarette, eşyanın menşeini ispat etmek üzere düzenlenen belgedir.  

Malezya Menşe Belgesi, ihracatçı veya kanuni temsilcisi tarafından belgenin arka sayfasında yazılı olan kurallara uygun olarak elektronik ortamda doldurulur. İhraç konusu eşyanın menşei olan ülkeyi tevsik edici tüm bilgi ve belgeler ile sisteme yüklenir. Boş belge hangi İhracatçı Birliğinden satın alındıysa, onay için elektronik sistem üzerinden o Birliğe yönlendirilir. Daha sonra Birlik personeli tarafından kontrol edilerek onaylanan belge, vize işlemi için gümrük idaresine gönderilir.

Form-A Belgesi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden ihracata yönelik yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yalnızca Türk menşeli eşya için düzenlenen belgedir.

Form-A belgesi, ihracatçı ya da kanuni temsilcisi tarafından beyan edilen ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri ile İhracatçı Birliğine sunulmaktadır. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra İhracatçı Birliği yetkilisince onay işlemi tamamlanmaktadır.

Tek taraflı olarak aşağıda belirtilen ülkelere yapılan ihracatta düzenlenir:

  • Kanada ve Yeni Zelanda (Birlik onayı zorunlu değildir, ihracatçının kaşe ve imzası yeterli bulunmaktadır.)
  • ABD, Japonya, Rusya, Avusturalya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan

D-8 Menşe İspat Belgesi

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı Endonezya, Nijerya, Pakistan, Malezya, Bangladeş, İran ve Mısır'dan oluşan D-8 ülkelerine yönelik ihracatta kullanılan belgedir.

D-8 Menşe İspat Belgesi, ihracatçı veya kanuni temsilcisi tarafından belgenin arka sayfasında yazılı olan kurallara uygun olarak elektronik ortamda doldurulur. İhraç konusu eşyanın menşei olan ülkeyi tevsik edici tüm bilgi ve belgeler ile sisteme yüklenir. Boş belge hangi İhracatçı Birliğinden satın alındıysa, onay için elektronik sistem üzerinden o Birliğe yönlendirilir. Daha sonra Birlik personeli tarafından kontrol edilerek onaylanan belge, vize işlemi için gümrük idaresine gönderilir.

Diğer taraftan Mısır'a EUR.1/EUR-MED dolaşım belgeleri düzenlenebildiğinden de söz konusu belge, Mısır için kullanılmamaktadır.

İran ve Malezya için de ayrı ayrı menşe ispat belgeleri mevcut olup, bahsedilen iki ülke için eşyanın uyum gösterdiği belge düzenlenebilir.

Güney Kore Menşe Deklarasyonu

Aşağıdaki metin, ihiracatçı tarafından fatura üzerine dipnotlara uyumlu bir şekilde yazılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmeden kullanılmalıdır.

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ................(1) preferential origin.

……………………………………………………………………………………….(2)

(Yer ve Tarih)

………………………………………………………………………………………..

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılır.)

Dipnot: (1) Ürünlerin menşe ülkesi belirtilir.

(2) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

Singapur Menşe Deklarasyonu

Aşağıdaki metin, ihracatçı tarafından fatura üzerine dipnotlara uyumlu bir şekilde yazılmalıdır.  Ancak dipnotlar kopya edilmeden kullanılmalıdır.

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .................... preferential origin under Turkey– Singapore Free Trade Agreement.

 ……………………………………………………………............................. (1)

(Yer/tarih)

...……………………………………………………………………............................

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

Dipnot: (1) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

CANLI DESTEK