TİM Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü Kadın İhracatçılara Yönelik URGE Projesi

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile kadın ihracatçılarımızın devlet yardımlarından etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) çerçevesinde 3 yıl sürecek olan “Kadın İhracatçılara Yönelik UR-GE Projeleri”nin geliştirilmesi kararı alınmıştır.

UR-GE Projeleri, benzer sektörlerde bir araya gelen firmaların ortak ihtiyaçlarının tespit edilerek uluslararası düzeyde rekabetçi yönlerinin geliştirilmesinin amaçlandığı 3 yıl süreli projelerden oluşmaktadır. Proje süresince, katılımcı firmaların ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek,  kendilerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, fuar ziyaretleri, ticaret heyetleri ve alım heyetleri gibi yurtdışı pazarlama faaliyetleri düzenlenecektir.

Proje süresince gerçekleştirilmesi öngörülen ve Ek-2 deki sunumda belirtilen destek üst limitlerine göre yapılacak her bir faaliyetin toplam bütçesinin %75'i Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenecek olup, destek öncesi pre-finansman TİM tarafından gerçekleştirilecektir. %25'lik kısmı ise faaliyete katılım sağlayan firmalar tarafından katkı payı olarak temin edilecektir.

UR-GE Projelerine ilk etapta “Kadın İşletmesi” tanımına uygun ve Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörlerinden firmalarımız başvuruda bulunabilecektir. 

Proje Adımları

1) İhtiyaç Analizi: Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın bir araya gelmesi ile oluşturulacak kümelenme çalışmasında, ilk adım, katılımcı firmalarımızın mevcut durum ve hedeflerinin uzman ve bağımsız bir kurum tarafından incelenerek, gelişime açık iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve hem üretim, hem pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için destek alanlarının belirlenmesidir.

2) Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları: İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından, belirlenen alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak, katılımcı firmalarımızın hem pazarlama alt yapısı hem de teknik destek altyapısı açısından gerekli eksiklerini tamamlanması hedeflenmektedir.

3) Yurt Dışı Pazarlama Programları: Katılımcı firmalarımızın hedef pazarları doğrultusunda, ilgili ülkeye yönelik alım heyeti, ticaret heyeti ve yurt dışı ziyareti gibi çeşitli faaliyetler düzenlenerek, firmalarımızın ihracat hedeflerini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Kadın İşletmesi Tanımı:

a. Limited Şirketlerde;

• Ortaklardan birinin kadın olması (Ortaklık payı dikkate alınmayacaktır.) ve bu ortağın aynı zamanda şirketi temsil ve ilzama münferiden yetkili olması veya,

•Şirketi münferiden temsile ve ilzama yetkili olan müdürlerden birinin kadın olması veya,

•Şirket müdürleri şirketi müştereken temsile ve ilzama yetkili iseler müdürlerin çoğunun kadın olması veya,

•Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) gereklidir.

•(Yönetim kurulu, üyelerinden birini en üst düzey yönetici olarak atayabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de görevlendirebilir.)

b. Anonim Şirketlerde;

• Yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en üst düzey yöneticinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) veya

• Yönetim kurulu tarafından yapılmış bir yönetim yetkisi devri söz konusu değilse, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun (%51 ve üzeri) kadın olması gereklidir.

c. Kollektif Şirketlerde;

• Ortaklardan birinin kadın olması ve bu ortağın ya diğer ortak/ortaklar ile yönetim sorumluluğunu paylaşıyor olması ya da diğer ortaklar tarafından yönetim yetkisini kullanmak üzere atanmış/görevlendirilmiş olması veya,

• Şirket ortakları tarafından görevlendirilen en üst düzey işletme yöneticisinin kadın olması (Söz konusu yönetici Genel Müdür, Genel Direktör, CEO, COO gibi adlarla tanımlanmış olabilir) gereklidir.

d. Komandit Şirketlerde;

• Komandite ortağın kadın olduğu komandit şirketlerde “kollektif şirket” hükümleri,

• Komandite ortağın kadın olduğu sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde “anonim şirket” hükümleri uygulanacaktır.

• UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların Kadın İşletmesi tanımına uyduklarını belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

• UR-GE Projesi'nde yer almak isteyen firmaların İhracatçı Birliklerinden birine üye olmaları gerekmektedir:

• Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri ve Alım Heyetleri gibi ana faaliyetlere dâhil olunabilmesi için firmaların en az 1 (bir) eğitim programına katılmaları zorunludur.

• Firma yapılarının en az “Limited Şirket” statüsünde olması gerekmektedir (Şahıs şirketleri yer alamamaktadır).

• Projenin sona ermesi ile birlikte projedeki faaliyetlere aktif katılan firmalar, Ticaret Bakanlığı'na ayrıca başvuru yaparak yıllık en fazla 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetleri giderlerinin %70'ini destek olarak alabileceklerdir.

• UR-GE Projesinde yer alacak şirketlerin DYS (Destek Yönetim Sistemi)'de yararlanıcı olarak kayıtlı olmaları zorunludur. (Başvuru yapan firmanın üye olduğu İhracatçı Birliğinin web sitesi üzerinden DYS kaydı yapılabilmektedir.)

• Başka bir URGE Projesinde eş zamanlı olarak yer almamak.

• Firmaların İhracatçı Birlikleri üyelik sicil numarası https://tim.org.tr/tr/uyelik-sorgulama adresinden öğrenilebilmektedir.

Başvuru ve İletişim

• Projeye başvuru yapacak firmaların 28 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17:30'a kadar aşağıdaki Şirket Talep Yazısını doldurarak [email protected] adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla veya elden iletmeleri gerekmektedir.

Adres: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler 34196 İstanbul,

Ayrıntılı Bilgi için İletişim

Beste COŞKUNER

E-posta: [email protected]  Tel:  0212 454 00 96

Sertaç KASIM

E-posta: [email protected] Tel: 0212 454 01 84 

EKLER: Ur-Ge Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı & Proje Tanıtım Sunumu

 

CANLI DESTEK