Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Değişiklikler

Bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (NO: 2020/1) yer aldı.

Yapılan değişikliklere göre,

  • Tebliğin 7. Maddesinde yer alan yatırımda en az %20 enerji verimliliği sağlanması şeklinde bulunan zorunluluk % 15 olarak revize dildi. Yatırımın 5 yıl içerisinde geri dönmesi konusunda ki zorunluluk ise kaldırıldı.
  • Sunulan proje dosyası üzerinden yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde enerji verimliliği raporu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve bu rapora göre teşvik belgesi düzenlenecek.
  • Hazır giyim yatırımlarında mevcut tesisler makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artımının yüzde yüzü geçmesi halinde yatırımın komple yeni yatırım olarak değerlendirilmesine ilişkin fıkra yürürlükten kaldırıldı.
  • Yatırım tamamlama vizesi yapılması için Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilecek kurumlar arasında Bakanlık İl Müdürlükleri eklendi.
  • Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri ekspertiz işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Genel Müdürlük tarafından yapılacağı ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
  • Tebliğin Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler isimli 2 numaralı eki yürürlükten kaldırıldı.

Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğ'e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201016-7.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK