RUSYA, YAKINDA DTÖ ÜYESİ OLUYOR (KATILIMA İLİŞKİN BELGELER- AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI İÇEREN BİLGİ NOTU)

Dünya mal ticareti verilerine göre ihracatçı ülkeler sıralamasında 12., ithalatçı ülkeler sıralamasında 18. sırada bulunan Rusya Federasyonu çok yakında Dünya Ticaret Örgütü'ne üye oluyor. Rusya Federasyonu DTÖ'ye üyelik başvurusunu Haziran 1993'te yapmıştı.
Rusya Federasyonu'nun Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) katılımı çerçevesinde kurulan Çalışma Grubu'nun 31. Toplantısı 10-11 Kasım 2011 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda ülkenin DTÖ'ye katılımına ilişkin şart ve tavizleri içeren Çalışma Grubu Raporu ile konsolide edilmiş mal ve hizmet tavizlerinin kabul edilmesine yönelik teknik karar ele alınmıştır. Toplantı sonunda üyeler Rusya'nın üyeliğine ilişkin şart ve taviz belgelerini, Rusya'nın ticaret rejimine ilişkin reformları ve DTÖ'ye üyelik çerçevesinde 15-17 Aralık 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 8. Bakanlar Konferansına sunmuştur.
Üyelik Anlaşması kapsamında Rusya Federasyonu ticaret rejimini daha açık hale getirmek ve dünya ekonomisine entegrasyonunu hızlandırmak üzere bir dizi önemli taahhüt üstlenmeyi kabul etmiştir.
Üyelik anlaşması ticaret ve yabancı yatırımlar için şeffaf ve öngörülebilir bir çevre sunmaktadır.
Rusya'nın DTÖ üyeliği kararın DTÖ Bakanlar Konferansında onaylanmasının ardından gerekli iç hukuk prosedürlerinin tamamlanmasıyla kesinleşecektir. Söz konusu iç onay sürecinin 15 Haziran 2012 tarihi itibarı ile tamamlanmış olması beklenmektedir.
Rusya Federasyonu'nun Üyelik Tarihinden İtibaren Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu Taahhütlerden Bazıları Şöyledir:
Mal Ticaretine İlişkin Olarak (Tarife ve Kota Taahhütleri)
2012 yılı için yasal bağlayıcı tarife tavanı % 7,8 olarak belirlenmiştir. (Ortalama tarifeler halihazırda % 10'dur.) Tarifelerin bağlayıcı olması ile gümrük tarifelerinde ani artışlar ya da getirilecek başka kısıtlamalar ile pazara giriş koşullarının olumsuz etkilenmesi önüne geçilecektir.
- Tarımsal ürünlerde ortalama tarife tavanı % 10,8 olacaktır. Tarımsal ürünlerde ortalama tarifeler halihazırda % 13,2'dir.
- İmalat sanayi ürünlerinde ortalama tarife tavanı ise % 7,3 olacaktır. İmalat sanayi ürünlerinde ortalama tarifeler halihazırda % 9,5'tir.

DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU

BELGE - 1

BELGE - 2

BELGE - 3

BELGE - 4

Rusya Federasyonu üyelik anlaşması çerçevesinde çok sayıda üründe gümrük tarifelerini indirmeyi taahhüt etmektedir. Tarife indirimlerinin tam olarak uygulanmasından sonra gümrük tarifeleri şöyle olacaktır:
• Süt ürünleri için % 14,9 (Halihazırda uygulanmakta olan tarife oranı % 19,8) 
• Hububat için % 10 (Halihazırda uygulanmakta olan tarife oranı % 15,1) 
• Yağlı tohumlar, katı ve sıvı yağlar için % 7.1 (Halihazırda uygulanmakta olan tarife oranı % 9) 
• Kimyasallar için % 5,2 (Halihazırda uygulanmakta olan tarife oranı % 6,5) 
• Otomobiller için % 12,0 (Halihazırda uygulanmakta olan tarife oranı % 15,5) 
• Elektrikli makineler için % 6,2 (Halihazırda uygulanmakta olan tarife oranı % 8,4) 
• Ormancılık ürünleri ve kağıt % 8,0 (Halihazırda uygulanmakta olan tarife oranı % 13,4) 
Pamuk ve Bilgi Teknolojileri Anlaşması kapsamındaki ürünlerde nihai tarifeler % 0 olarak bağlanacaktır. Bilgi teknolojileri ürünlerinde uygulanmakta olan halihazırdaki tarife oranı % 5,4'tür. 
 
Rus ulusal tarife cetvelinin üçte birinden fazlasında nihai bağlı tarife oranları üyelik tarihinde uygulanmaya başlanacaktır. Tarife indirimlerinin geri kalan kısmından % 25'i ise üç yıl sonra yürürlüğe girecektir. Kalanlar için ise belirlenen geçiş süreleri sonucunda gerçekleştirilecektir. En uzun uyum süreci 8 yıl ile domuz eti için olacaktır. Domuz etini 7 yıl ile motorlu araçlar, helikopterler ve sivil havacılık ürünleri takip etmektedir.

Sığır, domuz ve kanatlı etleri ve bazı peynir altı suyu ürünleri için tarife kontenjanı uygulanacaktır. Tarife kontenjanı kapsamında pazara giriş yapacak olan ürünler daha düşük oranlardan tarifeye tabi olacaktır. 
 
Hizmet Sektörü
 
Rusya Federasyonu 11 hizmet sektöründe ve 166 alt sektörde özel taahhütlerde bulunmuştur. 
Telekomünikasyon sektöründe % 49 oranında uygulanmakta olan yabancı iştirak sınırlaması üyelikten 4 yıl sonra kaldırılacaktır. Rusya Federasyonu ayrıca DTÖ'nün Telekomünikasyon Anlaşması hükümlerini uygulamayı da kabul etmiştir.

Yabancı sigorta şirketlerinin üyelikten dokuz yıl sonra ülkede şube açmasına izin verilecektir. 
Yabancı bankalar ülkede şube açabilecektir. 
 
Bireysel bankacılık kuruluşları için yabancı iştiraklerde üst sınır olmayacaktır. Ancak bankacılık sektörü genelindeki toplam yabancı iştirak katılımı % 50 ile sınırlıdır. 
 
Taşımacılık hizmetlerinde navlun ve yolcu taşımacılığı dahil olmak üzere deniz ve kara taşımacılığı hizmetlerinde taahhütlerde bulunmuştur. Demiryolu taşımacılığında ithalat ile yerli ürünler arasındaki fark 1 Temmuz 2013 tarihi itibarı ile kaldırılacak, transit demiryolu taşımacılığı tarifeleri de yürürlüğe girmeden yayımlanacaktır.
 
Dağıtım hizmetlerinde Rusya, DTÖ üyeliği ile birlikte toptan, perakende ve franchise ticaret alanlarında % 100 yabancı sermayeli şirketlerin faaliyetine izin vermektedir. 
 
İhracat Vergileri ve Sübvansiyonları
 
Su ürünleri, mineral yağlar ve yakıtlar, ham deri, ormancılık ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri ve metaller gibi ürünlerde ihracat vergileri sabitlenmiştir. 
Uygulanmakta olan tüm ihracat sübvansiyonları katılım ile birlikte kaldırılacaktır. Tarıma verilen iç destek tutarı 2012 yılında 9 milyar Doları aşmayacak, bu tutar 2018 yılında 4,4 milyar Dolara gerileyecek ve bu seviyede kalacaktır. Bu destek tutarının yalnızca % 30'u ürün spesifik kullandırılacaktır. Bazı tarımsal ürünlere tanınan KDV istisnası da kaldırılacaktır.
 
Pazara Giriş Taahhütleri
 
DTÖ kurallarına aykırılık teşkil eden ithalat kota, yasak, izin, ön izin şartları gibi engel ve miktar kısıtlamaları kaldırılacak ve bir daha ihdas edilmeyecektir. 
 
Transit malların demiryolu taşımacılık bedelleri 1 Temmuz 2013 DTÖ kuralları ile uyumlu bir çerçevede uygulanmaya başlanacaktır. Buna göre Rusya Federasyonu ülke içi taşımacılıkta ithal ürünlere Rus malı ürünlere uyguladığı demir yolu taşımacılık tarifelerinin aynısını uygulayacaktır. 
 
Üyelik tarihinden itibaren alkol, eczacılık ürünleri ve şifreleme teknolojisi kullanılan bazı malların ithalatçılarından ithalat sırasında izin talep edilmeyecektir. 
 
Rusya Federasyonu katılımdan itibaren aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 152 ülkeye Gümrük Birliği Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini uygulayacaktır. 
 
Tercihli Ticaret Anlaşmaları kapsamındaki uygulamalarda DTÖ'nün ilgili Anlaşmasına uygun hareket edilecektir.
 
Rusya, otomotiv sektöründe imzaladığı 75 anlaşma ile sağladığı ve DTÖ kurallarında aykırılık teşkil eden tüm tavizleri 1 Temmuz 2018 tarihinde kaldırmayı taahhüt etmiştir.
Sağlık ve Bitki Sağlığı ile Teknik Düzenlemeler

Sağlık ve bitki sağlığı (SPS) ile teknik düzenlemeler (TBT) konularında Rusya Federasyonu ve RF-Kazakistan-Beyaz Rusya Gümrük Birliği'nin tüm uygulamaları, DTÖ'nün ilgili Anlaşmalarına uygun olacak ve mevcut uygulamalar bu ilke ışığında gözden geçirilecektir. Bu konuda geçiş süreci mevcut değildir. Ayrıca Rusya, ilgili ülkeye düzeltme şansı tanımadan sadece saha incelemesi ile ithalatı durdurmamayı kabul etmiştir.
Şeffaflık
Rusya, mal ve hizmet ticareti ile fikri mülkiyet haklarının korunması alanlarındaki tüm mevzuatını ve bu alanlardaki değişiklikleri, uygulamaya girmeden önce, üye ülkelere internetten yayınlayarak duyurmayı, üyelere en az 30 gün yorum yapma hakkı tanımayı ve ayrıca uygulama için en az 6 aylık bir geçiş süresi tanımayı kabul etmiştir. Bu uygulama Gümrük Birliği kapsamındaki mevzuat için de geçerli olacaktır.
Rusya ayrıca özelleştirme programına ilişkin olarak her yıl DTÖ'ye bilgi vermeyi kabul etmiştir.
 

Rusya Federasyonu-Beyaz Rusya-Kazakistan Gümrük Birliği
Rusya, Gümrük Birliği'nin tüm uygulamalarını da DTÖ Anlaşmasına uyumlu hale getirmeyi taahhüt etmiştir. Gümrük Birliği büyük ölçüde Rusya Federasyonu mevzuatı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu bakımdan Rusya'nın taahhütlerinin önemli bir kısmının Gümrük Birliği'nin diğer üyeleri açısından da bağlayıcı olacağı öngörülmektedir.
PAYLAŞ