OECD Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi

Ülkemiz üyesi bulunduğu İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) çerçevesinde taraf olduğu "Uluslararası Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi” kapsamında, yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi fiillerin önlenmesi, tespiti, yargılanması ve cezalandırılmasına yönelik yasal mevzuatın oluşturulması, etkin biçimde uygulanması ve farkındalık oluşturulması konularında uluslararası düzeyde taraf konumundadır.

Yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi, vaat veya teklifinde bulunulması ile yabancı kamu görevlisinin kendisine veya göstereceği bir başka gerçek ve tüzel kişiye menfaat sağlaması yönünde talepte bulunması, menfaat teklifi ve menfaati kabul etmesi suçu sayılmaktadır. Bir yabancı ülkede ticaret, yatırım veya iş alma hususunda rüşvetin bir araç olarak kullanılması o ülkede adil rekabet koşullarının varlığını olanaksız kılmaktadır. Bu durum ülkelerin iç hukuklarında rüşvetle mücadele için aldıkları tedbirlerin yanı sıra, kendi firma ve vatandaşların yurtdışındaki rüşvet eylemlerini de suç sayarak önlemelerini gerekli kılmıştır. Buna göre, yabancı kamu görevlisine rüşvet verilmesi eylemi gerçek kişiler açısından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesinin 9. fıkrası uyarınca suç teşkil etmekte, bu gerçek kişilerin temsil ettiği tüzel kişilere de Kabahatler Kanunu'nun 43/A maddesi uyarınca idari para cezası verilebilmektedir.

Söz konusu Sözleşme doğrultusunda OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından yürütülen ülke incelemelerinden sorumlu koordinasyon makamı Adalet Bakanlığı olup, ülkemizin tabi tutulacağı 3. Aşama İncelemesi kapsamında, anılan konuya ilişkin firmalarımızın bilgilendirilmesinde yarar görülmektedir. OECD Ticari İşlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi, OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu'nun faaliyetleri, ülkemizin geçirdiği inceleme süreçleri ve raporları ile anılan sözleşmenin ülkemizdeki uygulamasına dair hazırlanan kitapçık ve broşürlere www.uhdigm.adalet.gov.tr/oecd/GenelBilgi.html adresinden ulaşılabilmektedir.”

PAYLAŞ