KOSGEB'den "Genç Girişimciler için Erasmus" programı için çağrı

KOSGEB, genç girişimcilere yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından uygulanan  COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) kapsamında 4 milyon Euroluk bir desteği içeren "Erasmus for Young Entrepreneurs - Genç Girişimciler için Erasmus” programı için proje çağrısı yaptı. Çağrının detayları şu şekilde:
 
 
COSME PROGRAMI

"COS-WP2014-4-05 - Genç Girişimciler İçin ERASMUS” 2014 Çağrı Teklifi
Avrupa Birliği'nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri "Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90'ından fazlasını temsil eden KOBİ'lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB COSME Programının ulusal koordinatörüdür.
COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;
 • KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,
 • pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
 • çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
 • girişimciliğin teşvik edilmesi
amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.
Başkanlığımız tarafından ulusal koordinasyonu yapılacak olan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ'ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ' lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca 2014 yılı için Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Proje Teklif Çağrısından sonra bu defa "Erasmus for Young Entrepreneurs - Genç Girişimciler için Erasmus” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair bilgiler kısaca aşağıda sunulmaktadır.

Çağrının Kapsamı

KOBİ'ler, AB'nin geleceğini öngören "Avrupa 2020 Stratejisi -Europe 2020 Strategy” amaçlarına ulaşılmasında çok önemli bir role sahiptir. KOBİ'ler büyüme ve yeni iş imkanı oluşturma konusunda ekonominin güçlü motorları olarak görülmesine rağmen, Tek Pazar ve ötesinde uluslararası fırsatlardan ve inovasyon avantajlarından yeterince yararlanamadıklarından rekabet güçleri olumsuz etkilenmektedir.
Haziran 2008'de Avrupa Komisyonu, KOBİ'lerin sosyal ve ekonomik kalkınmadaki önemine binaen Small Business Act For Europe - SBA (Küçük İşletmeler Yasasını) kabul etmiştir. Böylelikle ilk kez AB için kapsamlı bir çerçeve KOBİ Politikası oluşturulmuştur. SBA, KOBİ'lerin gelişmesinin önündeki problemleri ortadan kaldırarak girişimciliği geliştirmeyi, iş dünyasını ilgilendiren kanunlar ve diğer mevzuatlardan kamu hizmetlerine kadar tüm politikalar oluşturulurken -Önce Küçük Olanı Düşün- ilkesinin dikkate alınmasını ve KOBİ'lerin büyümesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
SBA, girişimcilerin gelişeceği ve ödüllendirileceği bir iş ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, AB Komisyonu 2008 yılında "Genç Girişimciler için Erasmus” pilot projesi altında bir proje teklif çağrısı yayımlamıştır. Çağrı kapsamında seçilen 25 projeden 24'ü yeni girişimcilerin (New Entrepreneurs - NE) değişimi için Avrupa ortaklıklarına yönelik iken kalan 1 proje ise Avrupa ortaklıkları ve faaliyetleri için destek, gerekli koordinasyonun sağlanması ve ağ oluşturmaya yönelik olmuştur. 2009 yılında "Genç Girişimciler için Erasmus” eylemi altında ikinci proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Seçilen 32 projeden 31'i yeni girişimcilerin değiş tokuşu için Avrupa ortaklıklarına ve kalan diğer tek proje ise çağrı kapsamındaki diğer proje eylemlerine yönelik olmuştur. Program kapsamındaki çağrılar, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında da yapılmıştır.
Bu defa, 22 Ocak 2014 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilen COSME Programı 2014 Yılı Çalışma Programı ile "Genç Girişimciler için Erasmus Programının” uygulanması için 4.120.000 Avro büyüklüğünde bir bütçe öngörülerek 21 Mayıs 2014 tarihinde proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

Çağrının Amacı

COSME Programı kapsamındaki "COS-WP2014-4-05 - Genç Girişimciler İçin ERASMUS” çağrısının amacı; Genç Girişimciler için Erasmus Programı kapsamında katılımcı ülkelerdeki yeni kurulan girişimler ve tecrübeli girişimciler için yerel kontak noktası görevini yürütecek olan mevcut "Aracı Kuruluş -(Intermediary Organizations- IO)” ağını güçlendirmek ve genişletmek olup; çağrı kapsamında Aracı Kuruluşlar, "Genç Girişimciler için ERASMUS” Programını uygulamak için yerel düzeyde seçilecektir. Bunlar, özellikle, Programdan faydalanacak girişimcileri seçecek ve yardım edecektir. Aracı Kuruluşlar, programdan faydalanacak girişimcilere faaliyet alanlarına ilişkin bir iş yerinde deneyim kazanmaları konusunda yardımcı olacaktır. Bu çağrı ile yeni girişimcilerin hareketliliğine yardımcı olan "Aracı Kuruluşlar” için destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecek olup, çağrı programa katılacak olan girişimcilerin direkt başvurabileceği nitelikte değildir.

Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin Kapsamı

Programın desteklenmesi için aracı kuruluşlarca;
 • Girişimcilere erişilerek öngörülen iletişim ve promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Girişimcilerin kaydedilmesi,
 • Yeni Girişimciler ve Ev Sahibi Girişimciler tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesi,
 • Eşleştirme yaparak Yeni Girişimciler ve Ev Sahibi Girişimciler arasında ilişki kurulması,
 • Hibe anlaşmaların, taahhütlerin yönetimi ve finansal yardım sağlanması,
 • Değişim kapsamındaki hazırlıkların yürütülmesi ve takip edilmesi
 • Kurulacak ağ vasıtasıyla aktif iletişimin sağlanması,
 • Raporlama
gibi faaliyetler yürütülecektir.

Özet Zaman Çizelgesi

Aşamalar
Tarih ve zaman veya gösterge dönem
a)
Çağrının yayımlanması
20 Mayıs 2014
b)
Son Başvuru Tarihi
17/07/2014 - 17:00:00
c)
Değerlendirme dönemi
01/08/2014 - 30/09/2014
d)
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi
Ekim 2014
e)
Hibe anlaşmaların imzalanması
Kasım 2014
f)
Faaliyetlerin başlangıç tarihi
1 Şubat 2015
AB Finansmanı

 • Bu çağrı kapsamındaki kullanılabilir AB finansmanı, 4.120.000 Avrodur.
 • Bir projeye sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 500.000 Avrodur.
 • Bu çağrı kapsamında 8-10 projenin fonlanabileceği beklenmektedir.
Çağrı kapsamında AB tarafından desteklenmesi düşünülen uygun maliyetler konusunda, bu dökümanının ilgili bölümünde verilen Çağrı Web Sitesi adresinden detaylı bilgi alınabilir.

Seçilebilirlik

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılacak olup, programı uygulamaya talip konsorsiyumlar arasından seçim yapılacaktır.
 • Konsorsiyumlar en az 4 farklı katılımcı ülkeye ait en az 5 bağımsız yasal birimden oluşmalıdır.
 • Bir ortağın birden fazla teklife katılımına izin verilmez. Aksi takdirde bu ortağın yer aldığı tüm teklifler geçersiz sayılır.
 • Koordinatör ve diğer ortaklar aynı uygunluk kriterlerini sağlamalıdırlar.
Ayrıca, çağrıya başvuruda bulunacak kurum/kuruluşların, çağrı kapsamında " ana faaliyet alanı iş dünyasını, işletmeleri ve girişimcileri destekleyen herhangi bir kamu veya özel kuruluş” olarak belirlenen hedef kurum/kuruluş tanımına uygun ve aşağıda belirtilen kurum/kuruluş kapsamına dahil olması gerekmektedir:
 • Ekonomik ve Ticari işler, işletme, iş desteği ve ilgili diğer alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum/kuruluşları,
 • Ticaret, sanayi odaları, esnaf odaları ve diğer meslek kuruluşları gibi kurum/kuruluşlar,
 • İş destek kurumları, inkübatörler,
 • İş dernekleri ve iş destek ağları,
 • İş destek hizmeti sunan kamu veya özel kurumlar.

Sağlanacak Fon ve Oranlar

Sağlanacak fon
% Miktarı
AB Proje eş-finansmanı
Geçerli maliyetlerin Max. %90
Program yönetim maliyetlerine AB katkısı
Max. 75%
Üçüncü taraflara finansal destek olarak AB katkısı
500 000 Avro limiti içinde %100
Yeni girişimcilere finansal destek
Hibe başına Min. 150 000 Avro
Herbir yeni girişimci için max. 6.600 Avro
Tekliflerin Sunulması

Teklifler,sadece elektronik olarak 17 Temmuz 2014 saat: 17.00'ye (Brüksel saatiyle) kadar sunulabilicektir. Bu çağrının elektronik sunum referansı COS-EYE-2014-4-05'dir.
Takip eden günlerde http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm web adresinde Katılımcı Portalına girişe imkan tanıyan bir link yayımlanacaktır. Katılımcı Portalına online veri girişi yapılabilecek ve gerekli dokümanlar yüklenebilecektir. Elektronik sunum yapmadan önce "Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren "Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

İlgili Dokümanlar

(http://ec.europa.eu/easme/files/eden/COSME_Guide_for_Applicants_Template_HR.pdf)
 • Hibe anlaşması (daha sonra yayımlanacaktır.)
 • İş Modeli Tanımlanması (daha sonra yayımlanacaktır.)
 • Bütçe Modeli (daha sonra yayımlanacaktır.)

Başvuru Yapacaklar İçin İlave Bilgi

Daha fazla bilgiye "Erasmus for Young Entrepreneurs” web sitesinden (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php) erişilebilir.
Aracı Kuruluşlar İçin Uygulama Kılavuzu ( Kalite Kılavuzu) da program işleyişinin daha iyi anlaşılması için birçok bilgi sunmaktadır.
Soru /Cevap

Potansiyel başvuru sahipleri çağrı içeriğine yönelik sorularını e-posta ile İngilizce olarak EASME-COSME-ERASMUS-CALL2014@ec.europa.eu.  adresine yöneltebilirler. Sadece bu fonksiyonel mail kutusuna yönlendirilecek sorular Komisyonca cevaplandırılacaktır. Cevaplar periyodik olarak ve ancak makul bir zaman diliminden sonra yayımlanacaktır.

Bilgi Günü

Brüksel'de19 Haziran 2014 tarihinde bir bilgi günü düzenlenecektir.Daha fazla detay için http://ec.europa.eu/easme/eye_en.htm web adresi düzenli olarak takip edilmelidir.
PAYLAŞ