Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü  tarafından yürütülen çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında öncelikle işverenler olmak üzere çalışma hayatının tüm kesimlerinde bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl düzenli olarak verilen "Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” bu yıl da verilecek.

Bu ödül ile genel olarak Türkiye'de çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara dair bilinç ve duyarlılığın artırılması daha fazla dikkat çekilmesini ve bu konulara ilişkin hassasiyet oluşturulmasını hedeflenmektedir.

 

ÖDÜL KATEGORİLERİ VE ŞEKLİ

"Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere yapılacak değerlendirme sonucuna göre verilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ:

Başvuruların ve ekindeki belgelerin asıllarının ve CD olarak kopyalarının dosya içerisinde, 01 Şubat 2016 - 31 Mart 2016 tarihleri arasında "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA” adresine bizzat ya da posta aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Bakanlık, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir akademisyenden oluşan jüri, aşağıda belirtilen sorulara verilecek cevapları dikkate alarak ödüle layık görülecek işyerlerini belirleyecektir. İşyerleri beyanlarını destekleyen her türlü görsel materyali başvurularına ekleyebilecektir.

Beyanların son bölümüne işyeri adına başvuruyu yapan ve formu dolduran kişiye ait bilgiler (isim, unvan ve tüm iletişim bilgileri) eklenecek, imzalanacak ve firma kaşesi uygulanacaktır.

 

Ödüller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenecek tarihte törenle sahiplerine verilecektir.

Ödül için başvuruda bulunan işyerleri beyan ettikleri tüm hususların doğruluğunu kabul ve taahhüt etmiş olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

BAŞVURU KRİTERLERİ:

A - GENEL BİLGİLER

a) İşyerinin (gerçek/tüzel kişi) unvan ve adresi

b) Ana faaliyet konusu

c) İşyerinde çalışan toplam işçi sayısı (Varsa alt işveren işçileri dâhil)

d) İşyerinde çalışan kadın işçi sayısı

e) İşyerinde çalışanların pozisyonlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı

f) 2015 yılında verilen eğitimlerin yaklaşık kapsamı (işçi/saat)

g) Eğitime katılanlar içerisinde kadınların yüzdelik dağılımı

h) Eğitimlerin konularına göre dağılımı

i) İşyerinde sendikal örgütlenmenin olup olmadığı

j) Sendika üyesi işçi sayısı ve cinsiyetlere göre dağılımı

k) İşyerindeki birimlerde yıllık ortalama haftalık çalışma süresi

 

B- CİNSİYET EŞİTLİĞİNE YÖNELİK İŞYERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Aşağıda yer alan sorulara verilecek cevapların kısa açıklama ve bilgi şeklinde olması beklenmektedir.

Bilgilendirme

a) İşyerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin, mevcut durumun tespitine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır?

b) Bu çalışma sonucunda eşitliği teşvik edici herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alınmış ise

nelerdir?

 

Taahhüt ve eğitim

a) İşyerinin üst yönetimi toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi açıkça taahhüt etmiş midir?

b) Bu doğrultuda insan kaynakları yöneticileri ya da diğer yöneticileri eğitilmiş midir?

 

Ayrımcılık karşıtı mekanizmalar

a) İşyerinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, psikolojik veya cinsel taciz gibi, sorunlar karşısında çalışanların başvurabileceği mekanizmalar var mıdır?

b) Bu mekanizmalar ne şekilde çalışmaktadır?

 

İşe alım, kariyer planlaması ve terfi süreci

a) İşe alım sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaması için önlemler alınmış mıdır? Alınmış ise önlemler nelerdir?

b) Yöneticiler arasında kadınların oranı, işyerindeki kadın çalışanlara kıyasla düşük sayıda ise, işte ilerleme sürecinde kadınlarla ilgili alınan olumlu tedbirler var mıdır? Nelerdir?

 

İş-yaşam dengesi

a) Kadınlar ve erkeklerin iş ve aile yaşamını uzlaştırmalarına yönelik somut önlemler var mıdır? Nelerdir?

b) Çalışanlar için çocuk bakım desteği veya hizmetleri sağlanmakta mıdır?

c) Kadınlar yasanın öngördüğü analık ve süt izinlerinin dışında isteğe bağlı ücretsiz izin hakkını hangi sıklıkla kullanabilmektedir?

d) Kadınlar analık izninden sonra işe geri döndüğünde aynı pozisyonda çalıştırılabiliyorlar mı?

 

Eşit ücret

a) İşyerinde ücretlendirmeye ilişkin cinsiyete dayalı objektif kriterler oluşturulmuş mudur?

b) Aynı işi veya eşdeğer nitelikte işi yapan kadın ve erkek arasında ücret eşitsizliği var mıdır?

Varsa bu eşitsizliği gidermek için herhangi bir önlem alınmış mıdır?

 

Başvuru / İhbar/ Şikâyet

a) Cinsiyet eşitliğine (bilgilendirme, eğitim faaliyetlerine katılım, ayrımcılık karşıtı mekanizmalar, işe alım, kariyer planlaması ve terfi süreçleri, iş-yaşam dengesi, eşit ücret, cinsel/psikolojik tacize maruz kalma vb.) aykırılık gerekçesiyle idari veya yargı makamlarına herhangi bir başvuru/ihbar/şikâyet yapılmış mıdır?

b) Başvuru/ihbar/şikâyetlerden aleyhinize sonuçlananlar var mıdır?

 

Sizin eklemek istedikleriniz:

İşyerinizde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek üzere bunların dışında aktarmak istediğiniz faaliyetler var mıdır? Varsa nelerdir?

PAYLAŞ