AB COSME PROGRAMI “Cluster Excellence Programme” Projesine Başvurular Devam Ediyor

AB COSME PROGRAMI  "Cluster Excellence Programme”  Proje Teklif Çağrısı

AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ'ler ve girişimcilere yönelik uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında AB Komisyonunca "COS-CLUSTER-2014-3-04-02 Cluster Excellence Programme” Proje Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair bilgiler kısaca aşağıda sunulmaktadır.

Çağrının Kapsamı

KOBİ'ler Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenmektedirler. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) bünyesinde 2009 yılında Avrupa Komisyonu küme mükemmeliyetini güçlendirerek daha çok birinci sınıf kümeler oluşturmak için Avrupa Küme Mükemmeliyet Girişimini (ECEI) başlatmıştır.

AB Komisyonu tarafından COSME Programı bünyesinde de Küme Mükemmeliyet Programı'nın uygulanması için 1,25 milyon Avro büyüklüğünde bir bütçe öngörülerek 13 Mayıs 2015 tarihinde proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

Çağrının Amacı

COSME Programı kapsamındaki "COS-CLUSTER-2014-3-04-02 Cluster Excellence Programme” çağrısının amacı; Avrupa KOBİ'lerine kümelenmeler aracılığıyla daha profesyonel iş ağları sunarak kümelenme yönetimi mükemmeliyetini güçlendirmek ve böylelikle birinci sınıf kümelenmelerin oluşumuna katkıda bulunmaktır.

İlgili kümelenme kuruluşları ve iş ağları ortak değer zincirinde bir stratejik sanayi işbirliği ile veya imalat/hizmet sektöründe bir uluslararası proje ile iştigal ediyor (ya da birlikte çalışmayı planlıyor) olmalıdır. Ayrıca aşağıda yer alan hususlarda istekli olmalıdır:

 • Yönetim uygulamalarının yanı sıra pazar/rekabetçilik avantajları veya analitik kapasitelerini geliştirmek,
 • KOBİ'lerine, kendi kümelenmeleri bünyesinde, en üst kalitede hizmetler sunmak; özellikle yaratıcılıklarını işleri ile birleştirmeleri, uluslararasılaştırılma fırsatları, Çözüm Sunma Teknolojilerinin (KETs) daha iyi kullanılması ve yayılması, Sınai Mülki Haklarının korunması ve ayrıca diğer kaynak etkinliği sorularına çözüm sağlanması gibi.

Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetler

Bu çağrı kapsamında desteklenecek faaliyetler aşağıda verilmektedir;

 • Kıyaslama faaliyetlerinde yer almak,
 • Eğitimlere katılmak,
 • KOBİ'lere sağlanan hizmetlerin belirlenmesi ve çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi,
 • Yaygınlaştırma, etki analizi ve izleme faaliyetleri

gibi faaliyetler yürütülecektir.

Özet Zaman Çizelgesi

Aşamalar

Tarih ve zaman veya gösterge dönem

a)

Çağrının yayımlanması

13/05/2015

b)

Son Başvuru Tarihi

16/06/2015 - 17:00:00 Brüksel saati

c)

Değerlendirme dönemi*

Haziran, Temmuz ve Ağustos 2015*

d)

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi*

Eylül 2015

e)

Hibe anlaşmaların imzalanması*

Ekim - Aralık 2015*

f)

Faaliyetlerin başlangıç tarihi*

Aralık 2015*

* İndikatif

AB Finansmanı

 • Projelerin eşfinansmanı için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 1,25 milyon Avro'dur.
 • Bir projeye sağlanabilecek maksimum hibe miktarı 250.000 Avro'dur.
 • Bu çağrı kapsamında 5 projenin fonlanabileceği beklenmektedir.

Kriterler

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından yapılacak olup; Özel sektör kuruluşları ulusal kanun çerçevesinde kurulmuş olmalıdır. Konsorsiyumda üye olan her bir kümelenme ve iş ağları kuruluşları olan başvuru sahiplerinin, yeni "AB araştırma-geliştirme ve inovasyon için devlet yardımları çerçevesi”nin Ek-1 ‘inde yer alan Yenilik Kümelenmeleri tanımına uygun olduğunu teklif ekinde bildirmesi gerekmektedir.

Faaliyetleri gerçekleştirecek Konsorsiyumların;

 • En az 3 kümelenme veya iş ağı kuruluşundan oluşması gerekmektedir.
 • Konsorsiyum ortakları en az 3 COSME katılımcı ülkesinden olmalıdır.
 • Kümelenme yönetiminin kıyaslanabilmesi için Katılımcı ortaklardan en az birinin yeni olması gerekmektedir.

Tekliflerin Sunulması

Teklifler, sadece elektronik olarak 16 Haziran 2015 saat: 17.00'ye (Brüksel saatiyle) kadar sunulabilecektir. Bu çağrının elektronik sunum referansı COS-CLUSTER-2014-3-04-02'dir.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler başvuru sahipleri tarafından elektronik sunum yöntemiyle http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes web adresine yapılacaktır.

Bu çağrıya yönelik sorular EASME tarafından cevaplanabilir, soruların e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. Cevaplar http://ec.europa.eu/easme/cosme_en.htm adresinde yayınlanacaktır. Elektronik sunum yapmadan önce "Başvuru Sahipleri İçin Rehber” doküman ve tüm detayları içeren "Çağrı Metni” tam olarak incelenmelidir.

İlgili Dokümanlar

(https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COS-CLUSTER-2014-3-04-02_description.pdf )

 • Başvuru Sahipleri İçin Rehber:

(https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/Guide_for_Applicants_0.pdf )

Başvuru Yapacaklar İçin İlave Bilgi

Daha fazla bilgiye https://ec.europa.eu/easme/en/cos-cluster-2014-3-04-2-cluster-excellence-programme web sitesinden erişilebilir.

Bilgi için ayrıca KOSGEB'in aşağıdaki iletişim bilgilerini de arayabilirsiniz:

Emre GÜRLEYİK (KOBİ Uzmanı)

0 (312) 595 3019

emre.gurleyik@kosgeb.gov.tr

Beyza GELMEZ (KOBİ Uzman Yrd.)

0 (312) 595 2629

beyza.gelmez@kosgeb.gov.tr

PAYLAŞ