Türkiye'nin ilk jeotermal kaynaklı Tarım OSB'sinde 11 sera alanı ihaleyle satılacak

Türkiye'nin ilk jeotermal kaynaklı Tarım OSB'sinde 11 sera alanı ihaleyle satılacak
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 sera parseli açık artırma usulü ihaleyle satışa çıkarılıyor.
Toplam 719 bin metrekare alana sahip Sarayköy TDİ OSB'de 12 parselden oluşan 477 bin 156 metrekarelik kapalı alanda sera kurulacak. OSB alanı içindeki her parselin Elektrik, İçme ve Sulama Suyu, Kanalizasyon, Jeotermal Isıtma, Telefon, İnternet vb. tüm altyapı hizmetleri her parsel başına ulaşacak şekilde OSB tarfından verilecek. Tüm alt yapı ve üst yapı projeleri hazırlanan OSB'de sera parselleri satıldıktan sonra 1 ay içinde uygulamaya geçilebilecek. Sera ısıtmalarında jeotermal enerji kullanılacağından, işletme maliyetlerinde büyük avantajlar da sağlanacak.
Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunan 11 adet sera parseli, 10 Haziran 2013 Pazartesi günü yapılacak açık artırma usulü ihaleyle Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 1 Nolu Hizmet Binası İl Encümen Toplantı Salonu'nda ihale komisyonunca satışa çıkarılacak. İhaleye ilişkin ilan metni aşağıdaki şekilde:
 

SARAYKÖY TARIMA DAYALI İHTİSAS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Denizli İli Sarayköy İlçesi Karataş Köyü Hamamaltı Mevkiindeki Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanında bulunan sera parselleri AÇIK ARTIRMA USULÜ ile aşağıdaki tabloda hizalarında belirtilen muhammen bedeller üzerinden 10.06.2013 Pazartesi günü her ihale için karşısında belirtilen saatlerde Denizli İl Özel İdaresi Genel sekreterliği 1 Nolu Hizmet Binası İl Encümen Toplantı salonunda ihale Komisyonunca satışa çıkarılacaktır.

2- İhale konusu gayrimenkuller ile ilgili bilgiler, son teklif verme tarihi, saati, tahmin edilen bedel ve geçici teminatlar.

S.No

İli

İlçesi

Vasfı

Ada/

Parsel No

Alanı

(m2)

Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli m2(TL)

Muhammen

Bedeli Toplamı (TL)

Geçici Teminatı

(TL)

İHALE GÜN VE SAATİ

İHALE

USULÜ

1.

Denizli

Sarayköy

Arsa

108/1

31.618

Tam

Sera Parseli

42,00.-

1.327.956,00.-

45.000,00.-

10.06.2013 Saat:10:00

Açık Artırma

2.

Denizli

Sarayköy

Arsa

108/2

34.069

Tam

Sera Parseli

42,00.

1.430.898,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:10:15

Açık Artırma

3.

Denizli

Sarayköy

Arsa

108/3

31.850

Tam

Sera Parseli

42,00.

1.337.700,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:10:30

Açık Artırma

4.

Denizli

Sarayköy

Arsa

109/2

27.930

Tam

Sera Parseli

42,00.

1.173.060,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:10:45

Açık Artırma

5.

Denizli

Sarayköy

Arsa

109/3

29.077

Tam

Sera Parseli

42,00.

1.221.234,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:11:00

Açık Artırma

6.

Denizli

Sarayköy

Arsa

109/4

33.714

Tam

Sera Parseli

42,00.

1.415.988,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:11:15

Açık Artırma

7.

Denizli

Sarayköy

Arsa

109/5

32.690

Tam

Sera Parseli

42,00.

1.372.980,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:11:30

Açık Artırma

8.

Denizli

Sarayköy

Arsa

110/2

39.877

Tam

Sera Parseli

42,00.

1.674.834,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:11:45

Açık Artırma

9.

Denizli

Sarayköy

Arsa

110/3

36.826

Tam

Sera Parseli

42,00.

1.546.692,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:12:00

Açık Artırma

10.

Denizli

Sarayköy

Arsa

110/5

39.425

Tam

Sera Parseli

42,00.

1.655.850,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:12:15

Açık Artırma

11.

Denizli

Sarayköy

Arsa

113/2

64.245

Tam

Sera Parseli

42,00.

2.698.290,00

45.000,00.

10.06.2013 Saat:12:30

Açık Artırma

3- İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 3 nolu hizmet binası İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı Acıpayam Asfaltı Üzeri No:234 Merkez/Denizli adresinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir.

4- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 1 Nolu Hizmet Binası Sırakapılar Mah. 1581 Sokak No:4 Merkez/Denizli adresinde bulunan İl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır.

5-İSTEKLİLERİN İhale şartnamesinin 5. Maddesine göre hazırlayacakları belgeleri, engeç 10.06.2013 günü saat 10:00'a kadar Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

5.a- Tüzel Kişiler;

Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirkülerini. İhale aşamasında teklif sahibi adına pazarlık yapmaya, düzenlenecek tutanakları imzalamaya, ihalenin sonuçlanması aşamasında karar imzalamaya yetkili olduğunu içeren yetki belgesinin noter onaylı aslı yada noter onaylı suretleri, noter onaylı imza sirküleri. İmzaya yetkili şahsın kimlik fotokopisini. Tebligat için adres beyanı, (irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi) Geçici teminatını,

5.b- Gerçek Kişiler;

Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak İkametgâh belgesinin aslı ve Kimlik fotokopisi. Adres Beyanı (tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı), noter tasdikli İmza beyannamesinin aslı. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi. Geçici teminatını, vereceklerdir.

6-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7- Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbesttir.

İlan Olunur.

 

PAYLAŞ